Toto je automaticky přeložená verze našich smluvních podmínek. Klikněte zde pro originální holandskou verzi.

Všeobecné obchodní podmínky dutch-passion.com

Obsah:

 
Článek 1 - Definice

Článek 2 - Totožnost podnikatele
Článek 3 - Použitelnost
Článek 4 - Zakázka
Článek 5 - Smlouva
Článek 6 - Právo odstoupit od smlouvy
Článek 7 - Povinnosti spotřebitele při odrazu
Článek 8 - Výkon práva na odstoupení od smlouvy spotřebiteli a jejich náklady
Článek 9 - Závazky obchodníka v případě odstoupení od smlouvy
Článek 10 - Vyloučení práva na odstoupení od smlouvy
Článek 11 - cena
Článek 12 - Dodržování a Rozšíření záruky
Článek 13 - Dodávka a implementace
Článek 14 - Prodloužená doba transakce: trvání, ukončení a obnova
Článek 15 - Platby
Článek 16 - Stížnosti
Článek 17 - Spory
Článek 18 - Další nebo odlišné podmínky

 

Článek 1 - Definice

 

Za těchto podmínek:

 

 1. Další dohoda: dohoda, kterou spotřební zboží, digitální obsah a / nebo služby získané v rámci smlouvy uzavřené na dálku a tohoto zboží, digitální obsah a / nebo služby jsou poskytnuty obchodníkem nebo třetí osobou na základě ujednání mezi že třetí strana a obchodník;
 2. Bezúročné období: Období, během níž může spotřebitel uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy;
 3. Zákazník: fyzická osoba, která jedná za účelem provozování svého obchodu, podnikání, řemeslo nebo povolání;
 4. Den: kalendář;
 5. Digitální obsahem se rozumí data, která jsou vyráběny a dodávány v digitální podobě;
 6. Délka dohoda: dohoda, která se vztahuje na pravidelné dodávce zboží, služeb a / nebo digitálního obsahu pro určité období;
 7. Trvalém nosiči: všechna zařízení - včetně rovněž e-mailem -, že spotřebitel nebo podnik, který umožňuje informace určené jemu osobně, ukládat a to způsobem, že budoucí konzultace nebo používat po dobu odpovídající cíli , pro které byl určen, a který umožňuje v nezměněném reprodukci uložených informací možné;
 8. Právo na odstoupení od smlouvy: schopnost spotřebitele vidět v čekací dobu platnosti smlouvy;
 9. Podnikatel: fyzické nebo právnické produkty, nabídka (přístup k) digitálního obsahu a / nebo služeb pro spotřebitele;
 10. Smlouvy uzavřené na dálku se rozumí dohoda mezi podnikateli a spotřebiteli je uzavřena v rámci organizovaného systému pro prodej na dálku výrobků, digitálního obsahu a / nebo služeb, až do a včetně uzavření smlouvy výhradně nebo částečně použity z jednoho nebo více komunikačních prostředků na dálku;
 11. Model odstoupení forma: evropská norma formulář v příloze I těchto podmínek pro odstoupení od smlouvy;
 12. Technologie pro komunikaci na dálku: prostředky, které mohou být použity k uzavření smlouvy, aniž by spotřebitel a obchodník musí být splněny současně ve stejném prostoru.

 

Článek 2 - Totožnost podnikatele

 

Zaadhandel "Dutch Passion" BV

 

Hoogoorddreef 109
1101BB Amsterdam
Telefon: 0031-20-4215051

 

E-mail: info@dutch-passion.com

 

Obchodní rejstřík: 33191331

 

Identifikační číslo DPH: NL806391510B01

 

Článek 3 - Použitelnost

 

 1. Tyto všeobecné podmínky platí pro každou nabídku podnikatele a jakékoli dohody dosažené na vzdálenosti mezi podniky a spotřebiteli.
 2. Před uzavřením smlouvy na dálku, text těchto všeobecných podmínek dány k dispozici spotřebiteli. Pokud to není rozumně možné, obchodník bude před uzavřením smlouvy uzavřené na dálku, ukazují, jak jsou obecné podmínky pro inspekci v prostorách obchodníka a že budou zaslány bezplatně co nejdříve na žádost spotřebitele.
 3. Pokud je smlouva na dálku uzavřena elektronicky, bez ohledu na předchozí odstavec a před uzavřením smlouvy uzavřené na dálku, bude text těchto podmínek být k dispozici v elektronické spotřebiteli tak, že spotřebitel bude v jednoduchý způsob, jak mohou být uloženy na trvalém nosiči. Pokud to není rozumně možné, předtím, než smlouva na dálku je uzavřena, bude ukazují, kde být vědomi všeobecných podmínek elektronicky, a které budou zaslány bezplatně na žádost spotřebitele elektronicky nebo jinak.
 4. V případě, že kromě těchto obecných podmínek i specifické podmínky produktů a služeb platí, druhý a třetí odstavec se vztahuje, a spotřebitel v případě, že jsou v rozporu podmínek vždy spolehnout na použitelné ustanovení, které je nejvýhodnější pro něj ,

 

Článek 4 - Zakázka

 

 1. Pokud nabídka má omezenou dobu trvání, nebo stanovit podmínky, bude to výslovně uvedeno v nabídce.
 2. Nabídka zahrnuje kompletní a přesný popis nabízených produktů, digitálního obsahu a / nebo služeb. Popis je dostatečně podrobná, aby umožnila řádné posouzení nabídky spotřebitelem. V případě, že podnikatel využívá obrazů, jsou pravdivé představy o produkty, služby a / nebo digitálního obsahu. Zjevné chyby nebo chyby v nabídka závazná pro podnikatele.
 3. Každá nabídka obsahuje takové informace, které jsou jasné pro spotřebitele, jaké práva a povinnosti spojené s přijetím nabídky.

 

Článek 5 - Smlouva

 

 1. Dohoda podléhá ustanovením odstavce 4, uzavřené v době spotřebitele přijímá nabídku a splňují odpovídající podmínky.
 2. Pokud spotřebitel přijal nabídku elektronicky, bude obchodník okamžitě potvrdit elektronický příjem přijetí nabídky. Až do přijetí tohoto přijetí nebylo potvrdil provozovatel, může spotřebitel od smlouvy odstoupit.
 3. Pokud je vytvořena dohoda elektronicky, bude obchodník přijmout vhodná technická a organizační opatření k ochraně elektronický přenos dat a bude zajistit bezpečné webové prostředí. V případě, že spotřebitel může platit elektronicky, bude obchodník přijme vhodná bezpečnostní opatření.
 4. Podnikatel může v mezích zákona - informovat schopnost spotřebitele plnit své závazky, a ze všech těchto skutečností a faktorů, které jsou důležité pro zvukový uzavření smlouvy na dálku. V případě, že provozovatel na základě tohoto šetření bylo odůvodněné, aby nedošlo k uzavření Smlouvy, je oprávněn odmítnout nebo vázat její realizaci zvláštním podmínkám rozkaz nebo žádost.
 5. Podnikatel bude splatná při dodání produktu, služby, nebo digitálního obsahu pro spotřebitele tyto informace písemně nebo takovým způsobem, že může být uložen v přístupným způsobem spotřebitel na trvalém nosiči pro odesílání:
 6. adresa provozovny podniku, kde spotřebitelé mohou podat stížnost;
 7. podmínek a jak může spotřebitel uplatnit právo odstoupit od smlouvy, nebo jasné slovo o vyloučení práva na odstoupení od smlouvy;
 8. Informace o zárukách a poprodejních služeb;
 9. cena včetně všech daní na produkt, službu, nebo digitálního obsahu; v rozsahu, v němž v úvahu, náklady na dodání; a způsob platby, dodání nebo plnění smlouvy;
 10. požadavky na ukončení smlouvy v případě, že dohoda má trvání více než jeden rok nebo na dobu neurčitou, je;
 11. v případě, že spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy a že formulář pro odstoupení modelu.
  1. V případě dlouhodobého transakce je ustanovení v předchozím odstavci se vztahuje pouze na první dodávky.

 

Článek 6 - Právo odstoupit od smlouvy

 

Pro produkty:

 

 1. Spotřebitel může uzavřít smlouvu o koupi výrobku během lhůty na rozmyšlenou 14 dnů nebo ukončit bez udání důvodu. Provozovatel může požádat spotřebitele o důvodu pro zrušení, ale to nezavazuje k uvedení jeho důvod (y).
 2. Doba odkladu uvedené v odstavci 1 začíná dnem následujícím po spotřebiteli nebo pre-určený spotřebitelské třetí strany jiné než dopravce a výrobek obdržel, nebo:
 3. neboť spotřebitel ve stejném pořadí, si objednal několik produktů: den, kdy spotřebitel nebo třetí strana určený něho získal konečný produkt. Operátor může za podmínky, že informoval spotřebitele před objednávkového procesu jasným způsobem odmítnout pořadí několika produktů s různým dodací lhůty.
 4. pokud je dodání výrobku se skládá z několika položek nebo částí, ode dne, kdy spotřebitel nebo třetí strana určená něho obdržel poslední zásilku závěrečné části;
  1. smlouva je pro pravidelné dodávky zboží během určitého období, ode dne, kdy spotřebitel nebo třetí strana jím určený, první produkt získal.

 

V oblasti služeb a digitálního obsahu, který není poskytnut na hmotném nosiči:

 

 1. Spotřebitel má servisní smlouvu a smlouvu na dodávku digitálního obsahu, který není poskytnut na hmotném nosiči rozpouští po dobu nejméně 14 dnů bez udání důvodu. Provozovatel může požádat spotřebitele o důvodu pro zrušení, ale to nezavazuje k uvedení jeho důvod (y).
 2. Doba odkladu uvedená v odstavci 3 začíná běžet dnem následujícím po uzavření smlouvy.

 

Prodloužená doba odkladu u výrobků, služeb a digitálního obsahu, který není poskytnut na hmotném nosiči tím, že informování o právu odstoupit od smlouvy:

 

 1. Pokud podnikatel, spotřebitel neposkytla informace požadované zákonem o právu na odstoupení od smlouvy a formuláře pro odstoupení modelu, lhůta pro odstoupení od smlouvy končí dvanáct měsíců po skončení původního, v souladu s předchozími odstavci tohoto článku rozmyšlenou.
 2. Pokud obchodník poskytl spotřebiteli informace uvedené v předchozím odstavci do dvanácti měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto počátečního období odkladu, bude doba odkladu uplyne 14 dnů ode dne, kdy spotřebitel informace obdržel.

 

Článek 7 - Povinnosti spotřebitele při odrazu

 

 1. Během tohoto období má spotřebitel bude považovat výrobek a balení. Bude pouze rozbalit, nebo použít přípravek v rozsahu nezbytném zjistit povahu, charakteristiky a fungování výrobku. Základním principem je, že spotřebitel by měl pouze rukojeť a zkontrolujte produkt stejně jako on by měl dovoleno dělat v obchodě.
 2. Spotřebitel musí být odpovědný za snížení hodnoty výrobku, který je výsledek způsob řešení s produktem mimo přípustné v odstavci 1 pouze.
 3. Spotřebitel není odpovědný za snížení hodnoty výrobku a podnikatel ho před nebo při uzavření dohody, všechny ze zákona povinna informace je poskytována o právu na odstoupení od smlouvy.

 

Článek 8 - Výkon práva na odstoupení od smlouvy spotřebiteli a jejich náklady

 

 1. V případě, že spotřebitel uplatní své právo na odstoupení od smlouvy, je povinen oznámit to v rámci rozmyšlenou za použití modelu pro odstoupení od smlouvy podobu anebo jakoukoli jinou jednoznačným způsobem na podnikatele.
 2. Co nejdříve, ale nejpozději do 14 dnů ode dne následujícího po oznámení uvedeném v odstavci 1, spotřebitel odešle zboží zpět, nebo ho podá jej na (zástupce), podnikatele. To neplatí, pokud mu obchodník nenabídl, sbírat samotného výrobku. Spotřebitel má zpáteční poštovné termín v každém případě vzít v úvahu, aby se vrácení výrobku před tím, než lhůty.
 3. Spotřebitel musí poslat zpět výrobek s veškerým příslušenstvím, je-li to rozumně možné v původním stavu a obalu, a v souladu s rozumnými a jasné instrukce poskytované podnikatelem.
 4. Riziko a důkazní břemeno pro správné a včasné uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nese spotřebitel.
 5. Spotřebitel musí nést přímé náklady na vrácení výrobku. V případě, že obchodník neoznámí spotřebitel musí nést tyto náklady, nebo v případě, že podnikatel ukazuje, nést náklady sami, spotřebitel nemusí nést náklady na návrat.
 6. V případě, že spotřebitel zruší po prvním, co výslovně požádal, aby poskytnutí služby nebo dodávky plynu, vody a elektřiny, nejsou-li prodávány v omezeném objemu nebo v určitém množství, které začaly během lhůty pro odstoupení od smlouvy, spotřebitel je podnikatel dlužná částka úměrně k té části závazku, která je splněna podnikatelem v době odstoupení od smlouvy, ve srovnání s plným plnění závazku.
 7. Spotřebitel nenese žádné náklady na poskytnutí služeb nebo dodávky vody, plynu nebo elektřiny, nejsou-li prodávány v omezeném objemu nebo množství nebo dodávky dálkového tepla pro vytápění, za předpokladu, že:
 8. podnik, který má spotřebiteli informace požadované zákonem o právu na odstoupení od smlouvy, náklady nebyl poskytnuté v případě odstoupení od smlouvy a modelu formuláře pro odstoupení, nebo;
 9. spotřebitel není výslovně zahájení provedení služby nebo dodávky plynu, vody, elektřiny a dálkového vytápění požadované při odrazu.
  1. Spotřebitel nenese žádné náklady na plné nebo částečné dodání digitálního obsahu není poskytnut na hmotném nosiči, pokud:
  2. že souhlasila, že nebude před jeho dodáním explicitně začátku plnění smlouvy před koncem lhůty na rozmyšlenou;
  3. se nepotvrdí, že ztrácí své právo na odstoupení od smlouvy při udělení souhlasu; nebo
  4. obchodník se nepodařilo potvrdit toto prohlášení spotřebitele.
   1. V případě, že spotřebitel uplatní své právo na odstoupení od smlouvy, jsou veškeré doplňkové smlouvy automaticky rozpuštěna.

 

Článek 9 - Závazky obchodníka v případě odstoupení od smlouvy

 

 1. Pokud oznámení o odstoupení podnikatel spotřebitelem možno v elektronické verzi, okamžitě odešle zprávu po obdržení potvrzení.
 2. Obchodník vrátí veškeré platby od spotřebiteli, včetně jakýchkoli doručné bude účtován provozovatelem pro vráceného produktu, okamžitě, ale nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu spotřebitel oznámí na odvolání. Pokud obchodník nabízí vyzvednutí výrobku, může se dočkat, až se vrátí, dokud neobdrží výrobku nebo prokáže spotřebiteli, že se vrátil produkt toho, co nastane dříve.
 3. Podnikatel používá stejnou metodu platby pro náhradu pro spotřebitele, pokud se spotřebitel souhlasí s jinou metodou. Úhrada je zdarma pro spotřebitele.
 4. Pokud spotřebitel zvolil dražší způsob doručení, než nejlevnější standardní dodávky, obchodník nemusí splatit dodatečných nákladů pro dražší metodou.

 

Článek 10 - Vyloučení práva na odstoupení od smlouvy

 

Provozovatel může vyloučit tyto produkty a služby z práva na odstoupení od smlouvy, ale pouze v případě, že podnikatel jasně v nabídce, a včas o uzavření dohody, uvedl:

 

 1. Výrobky nebo služby, jejichž cena závisí na kolísání cen na finančním trhu, nad níž se obchodník nemá žádný vliv a které se mohou objevit během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
 2. Smlouvy uzavřené při veřejné dražbě. V rámci veřejné dražbě se rozumí způsob prodeje, kdy zboží, digitální obsah a / nebo služby nabízené obchodníkem spotřebiteli, který navštěvuje, nebo je dána příležitost, aby byl osobně přítomen na aukci, dirigoval dražitelem, a kde Vydražitel je povinen produktech, odebírat digitálního obsahu a / nebo služby;
 3. Servisní smlouvy po úplné realizaci služby, ale pouze tehdy, pokud:
 4. plnění smlouvy začalo s výslovným předchozím souhlasem spotřebitele; a
 5. spotřebitel prohlásil, že ztratí své právo na odstoupení od smlouvy, jakmile bude zakázka plně prováděna obchodníkem;
  1. Turistické zájezdy uvedené v článku 7: 500 BW a dohody z osobní dopravy;
  2. Servisní smlouvy pro poskytování ubytování, jak je v dohodě konkrétní datum nebo lhůta plnění funkcí a k jiným než obytným účelům, přepravu zboží, pronájem auta služby a stravování;
  3. Dohod týkajících se rekreačních aktivit, jako konkrétní datum nebo lhůta zahrnuje provádění dohody;
  4. Podle specifikací výrobkům spotřebitele, které nejsou prefabrikované a vyrobeny na základě individuálního výběru nebo rozhodnutí spotřebitele, nebo které jsou jasně určeny pro konkrétní osobu;
  5. Výrobky, které se rychle zkazit nebo mají omezenou životnost;
  6. Uzavřené výrobky, které nejsou vhodné z důvodů ochrany zdraví nebo hygieny, které mají být vráceny po porodu a jejichž pečeť bylo přerušeno;
  7. Výrobky, které jsou nerozlučně smíšené po porodu vzhledem k jejich povaze s jinými produkty;
  8. Alkoholické nápoje, je cena dohodnuta uzavření smlouvy, dodávka, která se může uskutečnit až po 30 dnech a skutečné hodnoty závisí na kolísání cen na trhu, na kterém kontrola podnikatele;
  9. Sealed audio, video nahrávek a počítačových software, jehož pečeť bylo přerušeno po porodu;
  10. Noviny, časopisy nebo magazíny, s výjimkou předplatného k tomuto účelu;
  11. Dodání digitálního obsahu, který není na hmotném nosiči, ale pouze tehdy, pokud:
  12. plnění smlouvy začalo s výslovným předchozím souhlasem spotřebitele; a
  13. spotřebitelé říkal, že on tak ztrácí své právo na odstoupení od smlouvy.

 

Článek 11 - cena

 

 1. V uvedeném období se ceny výrobků a / nebo služeb, které nejsou v nabídce zvýšila, s výjimkou cenových změn v důsledku změn v sazbách daně z přidané hodnoty.
 2. Bez ohledu na předchozím odstavci, obchodní výrobky nebo služby, jejichž ceny jsou předmětem kolísání cen na finančním trhu, a pokud je podnikatel nemá žádnou kontrolu, na variabilní ceny. Tyto výkyvy a skutečnost, že všechny cenové cíle, jsou v nabídce.
 3. Růst cen během 3 měsíců po uzavření smlouvy jsou povoleny pouze tehdy, pokud vyplývají z právních a správních předpisů.
 4. Růst cen od 3 měsíců po uzavření smlouvy jsou povoleny pouze tehdy, pokud obchodník nesouhlasil a:

 

a. jsou výsledkem právních nebo správních předpisů; nebo

 

b. spotřebitel má právo vypovědět smlouvu ke dni zvýšení nabude účinnosti.

 

 1. Ceny v dodávkách výrobků nebo služeb včetně DPH.

 

Článek 12 - Dohoda o shodě a prodloužená záruka

 

 1. Operátor zaručuje, že výrobky a / nebo služby splňovat požadavky smlouvy uvedené v nabídce, přiměřené požadavky na spolehlivost a / nebo použitelnosti a na datu uzavření smlouvy stávajících právních předpisů a / nebo vládní nařízení. Je-li dohodnuto, podnikatel také zajistit, že výrobek je vhodný pro jiné než běžné použití.
 2. Obchodníkem, jeho dodavatelů, výrobce nebo dovozce prodloužená záruka omezená nikdy zákonná práva a tvrdí, že spotřebitelé mohli na základě smlouvy proti obchodníka platí v případě, že zaměstnavatel nesplnil svou část dohody.
 3. Za další záruky se rozumí jakýkoli závazek obchodníka, její dodavatel, dovozce nebo výrobce, které připisuje spotřebitelských některých práv nebo nároků, za které je vyžadováno zákonem v případě, že se nepodařilo splnit svou část dohody ,

 

Článek 13 - Dodávka a implementace

 

 1. Obchodník bude mít co největší péči při přijímání a realizaci objednávek na výrobky a při posuzování žádostí o poskytování služeb.
 2. Místem dodání zboží je adresa, že spotřebitel je s nimi seznámena obchodníka.
 3. V závislosti na tom, co je uvedeno v článku 4 těchto podmínek, bude společnost přijala objednávky urychleně, nejpozději však do 30 dnů, pokud není dohodnuta jiná dodací lhůta. Při zpoždění zásilky nebo v případě, že objednávka není nebo jen částečně provedeny, spotřebitel obdrží do 30 dnů od objednání. Spotřebitel je v tomto případě právo odstoupit od smlouvy bez sankcí a nárok na jakoukoliv náhradu.
 4. Po rozpuštění v souladu s předchozím odstavcem, provozovatel částku, kterou spotřebitel okamžitě zaplatil náhradu.
 5. Riziko poškození a / nebo ztráty produktů spočívá na obchodníkovi až do okamžiku dodání spotřebiteli nebo předem určený a podnikatel oznámil zástupce, pokud není výslovně dohodnuto jinak.

 

Článek 14 - Prodloužená doba transakce: trvání, ukončení a obnova

 

Zakončení:

 

 1. Spotřebitel může uzavřít smlouvu na dobu neurčitou, které se rozprostírá na pravidelné dodávky produktů (včetně elektřiny), nebo službám, kdykoli vypovědět platná pravidla ukončení a oznámení až jeden měsíc.
 2. Spotřebitel může smlouva uzavřena na dobu určitou, které se rozprostírá na pravidelné dodávky produktů (včetně elektřiny), nebo službám, kdykoli na konci dobu určitou, s výhradou dohodnutých pravidel terminačních a oznámení o jeho 1 měsíc.
 3. Spotřebitelé mohou dohody je uvedeno v předchozích odstavcích:

 

- Zrušit kdykoliv, a nesmí být omezena na ukončení v určitém čase nebo v daném období;

 

- Alespoň zrušit stejným způsobem, jakým byly uzavřeny;

 

- Zrušit na stejné oznámení, což je společnost vyjednala pro sebe.

 

Rozšíření:

 

 1. Smlouva na dobu určitou, která se vztahuje na pravidelné dodávky produktů (včetně elektřiny), nebo služby však nesmí být automaticky prodloužena nebo obnovena na dobu určitou.
 2. Bez ohledu na předchozím odstavci, dohoda je uzavřena na dobu určitou, které se rozprostírá na pravidelné dodávky denních nebo týdenních novin a časopisů být automaticky prodlužována na dobu určitou v délce až tří měsíců v případě, že spotřebitel proti této prodloužené dohody konec prodloužení může skončit upozornění nepřesahující jeden měsíc.
 3. Smlouva uzavřená na dobu určitou, která se vztahuje na pravidelné dodávky výrobků nebo služeb, může být prodloužena pouze na dobu neurčitou v případě, že spotřebitel může kdykoli ukončit s výpovědní lhůtou do jednoho měsíce. Výpovědní lhůta je více než tři měsíce v případě, že dohoda se vztahuje na pravidelné, ale méně než jednou za měsíc, dodává deník, zprávy a týdenní noviny a časopisy.
 4. Dohoda s omezeným trváním pravidelnou dodávkou zkušebních dnech, zprávy a týdenní noviny a časopisy (zkušební nebo úvodního předplatného), bude ukončen automaticky, a ne mlčky pokračoval po procesu nebo úvodní.

 

Doba trvání:

 

 1. Je-li smlouva má dobu trvání více než jeden rok, spotřebitel po roce může odvolat kdykoli ukončit s výpovědní lhůtou jednoho měsíce, pokud přiměřenosti a spravedlnosti proti vypovězení před uplynutím dohodnuté doby objektů.

 

Článek 15 - Platby

 

 1. Pokud není uvedeno jinak ve smlouvě nebo dodatečné podmínky by měly dlužných částek, které spotřebitel má být zaplacena ve lhůtě 14 dnů po začátku období na rozmyšlenou, nebo v nepřítomnosti rozmyšlenou do 14 dnů po uzavření smlouvy. V případě dohody o poskytování služby, toto období začíná dnem poté, co spotřebitel obdržel potvrzení dohody.
 2. Při prodeji produktů pro spotřebitele, spotřebitelé v obecných podmínkách nesmí být nikdy povinen provést platbu předem o více než 50%. Je-li dohodnuto platba, může spotřebitel nebude uplatňovat žádná práva v souvislosti s prováděním zakázky nebo službu (služby), dříve, než byla provedena platba předem.
 3. Spotřebitel má povinnost k nepřesnostem v údajích nebo bezprostředně určených platbu operátorovi.
 4. V případě, že spotřebitel není schopen splnit svůj platební povinnost (y) výše, je to, poté, co podnikatel určila prodlení a podnikatel spotřebitel dal termín 14 dnů na to, aby v souladu s jeho platebních závazků, po prodlení platby v rámci 14-denní lhůty, po nesplacené částky zákonných úroků a podnikatele je oprávněn účtovat mimosoudní nákladů na výběr, které mu vznikly nabitá. Tyto náklady na výběr více než 15% zůstatků na € 2.500, =; 10% pro následující € 2.500, = a 5%, vztaženo na další 5000 €, = s minimem € 40, =. Podnikatel mohou těžit spotřebitelé lišit od těchto částek a procenta.

 

Článek 16 - Stížnosti

 

 1. Podnikatel má studnu-propagoval stížností a zabývá se stížnostmi v rámci tohoto postupu.
 2. Stížnosti na provádění smlouvy, musí v přiměřené lhůtě poté, co spotřebitel vady, plně a jasně popsány a předložena podnikatele.
 3. Pokud obchodník stížnosti ve lhůtě 14 dnů ode dne obdržení. Pokud je stížnost předvídatelného delší doba zpracování, pak odpověděl provozovatelem ve lhůtě 14 dnů oznámení o přijetí a označení, pokud se spotřebitel může očekávat podrobnější odpověď.
 4. Jestliže stížnosti nebo v přiměřené lhůtě nebo ve lhůtě tří měsíců ode dne podání stížnosti lze vyřešit vzájemnou dohodou vytváří sporu, který je předmětem sporu.

 

Článek 17 - Spory

 

 1. Na dohody mezi podnikatelem a spotřebitelem těchto podmínek se týkají pouze nizozemským právem.

 

Článek 18 - Další nebo odlišné podmínky

 

Dodatečné nebo odlišné ustanovení těchto podmínek nemusí být na úkor spotřebitelů a měl by být zaznamenána v písemné formě nebo může být takovým způsobem, aby se spotřebitel v přístupným způsobem uložené na trvalém nosiči.